ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

โครงการ โรงพยาบาลนครินทร์